احساسات پوچ

by Universal Emptiness


داشتم با خودم فکر میکردم که جدیدا تبلیغای شبکه های خودمون خیلی قابل تحمل تر و غیر کلیشه ای تر شدن، نو اوری توشون هست، یه خورده که به یکی از تبلیغای خوب نگاه کردم متوجه شدم ادماش ایرانی نیستن .

Posted in | 0 Comments »

0 comments: