تهران،هزاره ی سوم

by Universal Emptiness

از نشانه های یک ادم متشخص و با سواد این است که بتواند محکم و بدون خجالت کلمه ی سکس را تلفظ کند

Posted in | 1 Comment »

1 comments:

Bingala said...

talafoz kone ya anjam bede?