غرور ملی

by Universal Emptiness


ایا می دانید ایرانیان اولین مردمانی در جهان بودندکه طی حماسه ای تکرار نشدنی صندل و جوراب را با هم پوشیدند ؟Posted in | 2 Comments »

2 comments:

زهرا موثق said...

ته گلوم داره می‌باله
دقیقا ته حلقم

Pemiphilo said...

آره. آره!