by Universal Emptiness
هر وقت از یه مشکلی توی ایران براش حرف می زدن در جواب می گفت :
" توی آمریکا این جور مواقع .. "

به تازگی از آمریکا آمده بود .

Posted in | 1 Comment »

1 comments:

Mute Vision said...

عجیب زدی وسط هدف !!! :))))