منطق سریالی

by Universal Emptinessوختی که عینک می زد یهو دیگه هیچکی نمیشناختش و به همین سادگی تمام اطلاعات مورد نظر رو برای نیروهای خودی جاسوسی می کرد .
Posted in | 0 Comments »

0 comments: