by Universal Emptiness


در حالی که همگی برای گرفتن عکس اماده می شدند ، فرد شوخی پرسید :

"بوی ادکلنم توی عکس می افته ؟ "

بر این سخن خنده ها بسیار رفت و جمع در جمله هلاک شدند . 


Posted in | 4 Comments »

4 comments:

زکریا said...

قالب وبلاگت خوشگل شده . بهت میاد

زکریا said...

یاد این حکایت از :ابو سعید ابوالخیر" افتادم که آخرش این جوری بود " جمع نعره ها زدند و بگریختند "

mohammad reza said...

نکنه خودت بودی !!!
ازین نوع شوخیهای بامزه بسیار توان یافتن !
بامزه تر از خود شوخی، خنده ها و هلاکت های پس از آن است نیز هم!

Universal Emptiness said...

Yes.