گفتگوی منطقی

by Universal Emptiness
تو قصد ادم شدن نداری ؟ -
راجع به چی داری حرف میزنی ؟-
Posted in | 1 Comment »