رفاقتاس که می مونه

by Universal Emptiness
ببخشید پشتم به شماست -
بشین بابا ، گه پشت و رو نداره -
Posted in | 0 Comments »

0 comments: