الو الو … امتحان می کنیم …صدا میاد ؟؟

by Universal Emptiness

کوين اسپيسي : وقتي مي خواي به آدما چيزي رو بگي کافي نيست که با دست بزني رو شونشون ،بلکه بايد با پتک بزني تو کلشون ، اونوقته که همه برميگردن و بهت توجه مي کنن !!

Posted in | 1 Comment »

1 comments:

فورتونا said...

عاشق اين جمله ام و بدجور بهش اعتقاد دارم...
يكي از جمله هاي بولد شده ي زندگيم..