by Universal Emptiness
هر وقت از یه مشکلی توی ایران براش حرف می زدن در جواب می گفت :
" توی آمریکا این جور مواقع .. "

به تازگی از آمریکا آمده بود .

Posted in | 1 Comment »
by Universal Emptinessبدون هیچ گونه تردیدی یکی از درهای جهنم مخصوص کسانی است که بعد از گفتن یک جوک راجع بهش توضیح می دن .

Posted in | 3 Comments »