منطق سریالی

by Universal Emptinessوختی که عینک می زد یهو دیگه هیچکی نمیشناختش و به همین سادگی تمام اطلاعات مورد نظر رو برای نیروهای خودی جاسوسی می کرد .
Posted in | 0 Comments »
by Universal Emptiness

از X3 می توان به 3x رسید ،
از 3x هم به X3 حتی .

Posted in | 0 Comments »
by Universal Emptinessصندل با جوراب رنگی ،
زبان از بیان قاصر است .

Posted in | 1 Comment »
by Universal Emptinessاز وقتی که از این خمیر دندون استفاده می کرد دهانش بسیار خوش بو شده بود ،
تو خیابون، تو تاکسی ، توی آسانسور یا حتی محل کار همه یه جوره دیگه نگاهش می کردن .

از این تبلیغ بر میاد که گوشه ای دیگر از مشکلات جوانان حل شده است .

Posted in | 0 Comments »
by Universal Emptiness


- ما خود کفا شده ایم .
- ما هم همینطور .

Posted in | 0 Comments »