by Universal Emptinessبه طرفش می گفت "زید " و با این کارش حال و هوای فیلمای دهه ی سی و فردین رو برای ما زنده می کرد .

Posted in | 1 Comment »

1 comments:

Nooshi said...

در کل کلمه ی رو اعصابیه