by Universal Emptinessمردی که سیگار برگ می کشد و خیلی پولدار است چشمش معشوقه ی خواننده را گرفته ،
همگی نگرانیم که چون شود ،
اما معشوقه در پایان عشق را بر پول ترجیح می دهد ،
ردخور هم ندارد .

Posted in | 2 Comments »

2 comments:

رامينا said...

يه
دوست ميداشتم

Tini said...

دقیقا خلاف چیزی تو دنیای حقیقی امروز ما آدما تجربه میشه! ردخور هم نداره!!