by Universal Emptinessاولین حقوقش رو که از باشگاه گرفت ، BMW رو خرید .

Posted in | 0 Comments »
by Universal Emptinessهمسایگی یعنی :

من سرعتم رو زیاد کنم

تو سرعتت رو کم کنی

مبادا

با هم سوار اسانسور بشیم ..

Posted in | 14 Comments »
by Universal Emptinessعمده ی داستان های عاشقانه ی معاصر فارسی در زیر باران به وقوع می پیوندند .

Posted in | 2 Comments »
by Universal Emptinessالبته این باخت چیزی از ارزش های تیم ما کم نمی کنه ،
اخه راستش دیگه ارزشی باقی نمونده .

Posted in | 11 Comments »