by Universal Emptinessشوخی در مورد سن خانم ها و حساسیت انها ..

همین .

Posted in | 13 Comments »
by Universal Emptinessاز بزرگترین لذت های من خواندن مطالب فلسفی ای است که دوستان در About Me خودشان می نویسند .

Posted in | 7 Comments »
by Universal Emptinessزندگی می کنم در کشوری که انتخاب رشته در آن با توجه به تعداد داف های دانشگاه هدف انجام می شود .

Posted in | 5 Comments »
by Universal Emptiness"یعنی کی می تونه باشه این موقع شب ؟ "

بعد ما هممون یهو زدیم زیر خنده .

Posted in | 5 Comments »