by Universal Emptiness


با یک حالت لوند و پسرکش جلوی اینه ی اتاقش وایستاد و با دوربین گوشی اش از خودش عکس گرفت.

ایده ی عکسش توی facebook تک بود.

Posted in | 21 Comments »
by Universal Emptiness


لایق عشق بودن یا نبودن ; مسئله از دید اکثر خوانندگان آینده دار این است...

Posted in | 13 Comments »
by Universal Emptiness


ایشان سپس در حالی که برق ساعتشان مادر لنز دوربین را به لباس عروسی اراسته بود ، فرمودند :من خودم رو درگیر تجملات دنیایی نمی کنم ...

Posted in | 13 Comments »
by Universal Emptiness


ایدئولوژی ما بر مبنای صلح و دوستی و برابریه.
بکشید هر کسی رو که جز این بگه...

Posted in | 17 Comments »
by Universal Emptinessبرای این که خودش رو به خواننده های وبلاگش اثبات کنه ، تو پستاش از کلماتی مثل کاندوم و صکص و پ.و.ر.ن و اینجور حرفهای مخصوص بروبچه های باحال استفاده می کرد. انصافا هم نتیجه داشت.

Posted in | 19 Comments »
by Universal Emptiness


چه بسا دخترانی که در دانشگاه و محیط های عمومی  سر و وضعی همچون Lady Gaga دارند اما به محض رسیدن به کوچه ی خانه شان به یک عدد فاطمه ی زهرا تبدیل میشوند.....

Posted in | 16 Comments »
by Universal Emptiness


بعد از اینکه گل زد به سمت تماشاگران دوید و پیراهنش را بالا زد.
روی زیرپیراهنی اش نوشته بود : یا زهرا.


سکر و سرمستی عارفانه تمام تماشاچیان را در بر گرفت.

Posted in | 9 Comments »
by Universal Emptinessایا نقشی بنیادین تر از نقش دختر همسایه در فیلم ها و اهنگهای ایرانی می جویید ...؟

Posted in | 8 Comments »