by Universal Emptiness- فهمیدن دردناک است ..

این سخن را گفت و منتظر تشویق بی امان حضار شد .

Posted in | 2 Comments »

2 comments:

sk said...

چه خوب بود این.‏
"جمع نقیضین‌"ی که ماییم.‏

Alik said...

دلم می خواد دیگه روزنامه نخونم راهمو کج نکنم به دکه ی روز نامه فروشی و زل نزنم به روزنامه هایی که میخونم