by Universal Emptiness


خواننده ی زن خوب آنی است که  ش  را عمیق تر تلفظ کند .


Posted in | 3 Comments »

3 comments:

ITH.radio said...

عجب خواننده ي است اين نوش آفرين پس...

میم said...

حمیرااااااااا....

فرود said...

خواننده ی زن خوب !!!
می خوانمت همیشه